H I R D E T M É N Y

az óvodai felvételekről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított  fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.

 

A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek ? e törvényben foglalt kivétellel ? harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 

A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 

 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet ? a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet) 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A Nkt. 47. § szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják ellátni: 

 

- enyhe értelmi fogyatékos

- beszédfogyatékos

- pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő

- mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes

- érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengén látó, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket

- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő.

 

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

 

Az Önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda két tagóvodájában:

-          1238 Szitás u. 99. tagóvodában

-          1238 Templom u. 10. tagóvodában

folyik német nemzetiségi óvodai nevelés egy-egy óvodai csoportban.

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban

 

             a beíratás 2018. május 14-étől 2018. május 16-éig tart.

                             Minden nap 8-16 óráig.

 

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodába történő felvételénél az alábbi feltételek meglétét kell igazolni, mert a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha

-          a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

-          a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

-          a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2018. június 15-éig.

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával nyolc napon belül ? elbírálás céljából ? megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének  a bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással. 


Budapest, 2018.04.23.

                                                                       Hatosné Pásztor Gabriella                                                                                                                            Óvodavezető


FELVÉTELI HIRDETMÉNY

 

A 2017/2018. nevelési évben szeptember elsejétől a II.sz. Napsugár Óvodába felvételt nyert gyermekek névsora:

 1. Bajrami Neira

2.Bán Zoé Hanna

3. Benkő Alexa Vivien

4. Bézi Boglárka

5. Deicsics Dániel László

6. Deli Barnabás

7. Farkas Lara Zoé

8. Fésű Krisztián

9. Tódor Milán

10. Horváth Zente Ézsiás

11. Kaucsár Emília

12. Kiss Bercell László

13. Köcse- Simon Mirjam

14. Kranzler Júlia

15. Martinucci Zoé

16. Ódor Eszter

17. Orova Pera

18. Pinkóczi Dortottya

19. Rudnay - Kiss Ronen

20. Simonyi Panna Dóra

21. Som Kristóf Attila

22. Stoszek Dénes

23. Szabó-Száz  Leila

24.Szabó-Száz Natasa

25. Szántó Roberta Erika

26. Szentkuty Attila László

27. Temesvári Jázmin

28. Tóth Csonka Roland

29. Vágó Natasa

30. Vincze Levente


A felvételt nyert gyermekek szülei részére tájékoztató értekezletet tartunk melynek ideje: 2018.06.27. szerda 16.30-kor

FELVÉTELI HIRDETMÉNY

A 2018/2019. nevelési évre előjegyzésbe vett gyermekek névsora:

1. Budai Bence

2. Csányi László

3. Gárdai Kolos Bulcsú

4. Kiss Kevin Márton

5. Lévai Ramóna Helena

6. Molnár Máté 

7. Nagy Jázmin Dorina

8. Németh Levente

9. Szepesi Ármin

10. Törzsök Lilla Rózsa

11. Waltner Benigna

12. Zilahi Lilla


Az előjegyzés nem jelent felvételt. A gyermek elhelyezésének feltétele a 3. életévének betöltése után az óvodában fennmaradó szabad férőhelyek száma.

 

A felsorolásban nem szereplő gyermekekről a körzetes illetve a választott óvodánál érdeklődjenek.

 

Budapest, 2018. 06.07.

                                                                                  Hatosné Pásztor Gabriella

                                                                                              Óvodavezető